Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Informace k zahájení výuky 2020/2021

ZUŠ Chotěboř zahajuje pravidelnou výuku ve školním roce 2020/2021 podle níže uvedených termínů.

Zahájení výuky ve třídách.pdf

Zahájení výuky souborů školy.pdf

Rozvrhy výuky předmětu Hudební nauka - pracoviště Chotěboř

Rozvrhy výuky předmětu Hudební nauka - pracoviště Krucemburk.pdf

Rozvrh výuky předmětu Hudební nauka - pracoviště Ždírec nad Doubravou.pdf

 

 

Informace k zahájení výuky na ZUŠ Chotěboř  
ve školním roce 2020/2021
s ohledem na epidemickou situaci

 

Uvedené informace vychází z Manuálu vydaného MŠMT dne 24. 8. 2020 a platí až do odvolání:

 • Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu k 1. 9. 2020 dle níže uvedených časových rozpisů
 • Škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Škola nestanovuje plošná pravidla při organizaci vstupu dětí a žáků do budovy
 • Nejsou stanovena plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách a odděleních.
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školní budovy zakázán
 • Zákonní zástupci žáků a další osoby uvnitř budovy školy svůj pobyt v budově omezí na nejkratší možnou dobu.
 • Příchozí si bezprostředně po vstupu do budovy provede dezinfekci rukou, případně důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači po dobu 20 až 30 sekund, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.  Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci,  kterých  se  zákaz  nedotkne,  pokračují  v prezenčním  vzdělávání. 
 • Žáci základní umělecké školy nemají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola  nemá  povinnost  aktivně  zjišťovat  u  jednotlivých  žáků  příznaky  infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti  svalů  a  kloubů,  průjem,  ztráta  chuti  a  čichu  apod.),  ale bude těmto  příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí tento postup:
  • příznaky jsou  patrné  již  při  příchodu  žáka do  školy  –  žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka  –  tuto  skutečnost  oznámit  zákonnému  zástupci  neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se  vyskytnou,  jsou  patrné  v průběhu  přítomnosti  žáka ve  škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti s dohledem dospělé osoby a současně  informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 
 • Ve  všech  uvedených  případech  škola  informuje  zákonného  zástupce,  resp.  zletilého  žáka  nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Úplata za vzdělávání

 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS  nebo MZd dojde  k uzavření školy, platí u škol a školských  zařízení veřejných zřizovatelů následující:
  • S ohledem na  povinnost  základních  uměleckých  škol  poskytovat  vzdělávání  distančním způsobem, se úplata nevrací. 

V Chotěboři dne 31. 08. 2020

Za obsah sdělení zodpovídá: Mgr. Milan Moc, ředitel ZUŠ Chotěboř.

 

Prosíme rodiče a žáky, aby si zkontrolovali, zda mají funkční přístup do elektronického žákovského sešitu. Pokud Vám přihlášení nefunguje, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem pana Pavlase, aby vám přihlášení zprovoznil. (tel: 736 769 190, e-mail: pavlas@zuschot.cz)

 

Důležité odkazy:

07.09.2020 - Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

25.08.2020 - Školský zákon ve znění účinném od 25. 8. 2020

25.08.2020 - MŠMT vydalo doplnění manuálu k provozu škol (odkaz na stránky MŠMT)

24.08.2020 - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (Manuál) (odkaz na stránky MŠMT)

 


Přidáno 27. 8. 2020, autor: Milan Moc

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...