Škola

Založení školy

Základní umělecká škola (dále jen „ZUŠ“) Chotěboř byla založena 15. prosince 1951 rozhodnutím Krajského národního výboru v Pardubicích jako Městská hudební škola. Byla zprvu umístěna v budově místního gymnázia, poté v objektu chotěbořského zámku, v budově v Havlíčkově ulici č. 446 (budova dnes již neexistuje) a v roce 1960 se stala až do dnešní doby sídlem školy budova staré radnice na náměstí T. G. Masaryka, č. p. 322. Nejprve bylo vyučováno pouze hudebnímu oboru, v roce 1965 přibyl obor výtvarný. V roce 1971 rozšířila škola svoji působnost do Krucemburku, kde byla otevřena detašovaná třída hudebního oboru. V roce 1974 zahájil výuku literárně dramatický obor. V na počátku 90. let 20. století se rozšířila činnost v oblasti výuky dechových nástrojů. Byl založen Dechový orchestr mladých, ze souborové hry smyčcových nástrojů vznikl Komorní orchestr mladých a v téže době vznikl rovněž dětský pěvecký sbor Motýlek, později byl na pobočce v Krucemburku založen pěvecký sbor Giocoso. Všechny tyto soubory pracovaly pod patronací ZUŠ Chotěboř.

První ředitel školy

Prvním ředitelem byl jmenován Luděk Lukeš, do roku 1960. Od roku 1960 do odchodu do důchodu v roce 1991 působil ve funkci ředitele školy Jindřich Jun. Od roku 1991 byl ředitelem Mgr. Milan Moc a od roku 2021 je ředitelkou Jarmila Nedbalová Dis.

Znovuotevření odloučeného pracoviště

V roce 1994 bylo podruhé opět otevřeno detašované pracoviště školy v Krucemburku, tentokrát jako pobočka se sedmi pedagogickými pracovníky v oborech hudebním, literárně dramatickém a výtvarném. Vznikla též dvě odloučená pracoviště školy s výukou výtvarného oboru v obcích Ždírec nad Doubravou a Vilémov. Ve Ždírci n. D. později přibyla i výuka oboru hudebního.

Spolutvůrce kultury ve městě Chotěboř

Již od svého založení se stala ZUŠ Chotěboř významným spolutvůrcem kulturního dění ve městě Chotěboři i širokém okolí. Vždy spolupracovala s ostatními kulturními zařízeními a kulturními aktivitami ve svém městě. Její zásluhou vznikl i Kruh přátel hudby, který během své působnosti představil chotěbořskému publiku řadu vynikajících profesionálních umělců, mnohdy i světového významu. S řadou umělců spolupracovali v rámci společných vystoupení i žáci chotěbořské ZUŠ. Při škole vznikl i Chotěbořský komorní orchestr, který byl nejprve složen z žáků a učitelů ZUŠ a později rovněž z nadšených amatérských hudebníků z Chotěboře a okolí. Toto těleso spolupracovalo se ZUŠ Chotěboř do roku 2016. ZUŠ Chotěboř během své existence zmnohonásobila počet svých žáků. Naprostá většina z nich se stala výbornými amatérskými umělci, ti nejlepší se vydali na dráhu profesionální.

Současnost

Škola má od dob svého založení až po současnost ve svém regionu, i daleko za jeho hranicemi, velmi dobrou pověst. Pravidelně se účastní festivalů, přehlídek a soutěží (především celostátních soutěží vyhlašovaných každoročně MŠMT pro různé obory) s úspěšnými výsledky.

Základní umělecká škola Chotěboř naplňuje své hlavní poslání v souladu s § 109 zákona č. 561/2004 – školský zákon. Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

Kromě poskytování základů uměleckého vzdělání škola u dětí a mládeže rozvíjí estetickou, kreativní a volní, ale i mravní, stránku jejich osobností. Nepřímo, ale přesto významně přispívá k boji proti kriminalitě a drogové závislosti mládeže v regionu.

V současné době probíhá výuka ve všech 4 oborech. Na škole pracují školní soubory – Pěvecké sbory Fones Melody a Motýlek , orchestry - Dechový orchestr mladých (DOM) a přípravný dechový orchestr DOMinik, Dixieland,  Žákovský komorní orchestr (ŽAKO) a přípravný smyčcový soubor Kocouři, a na pobočce Krucemburk pěvecký sbor GIOCOSO a sborová přípravka SBOREČEK. Průběžné vznikají komorní seskupení beze jména - smyčcová tria, dua, kytarový soubor, soubor bicích nástrojů apod.

Velký důraz je kladen na mezioborovou spolupráci a vznikají větší projekty, které nabízejí žákům nové možnosti jejich uměleckého rozvoje.

ZUŠ Chotěboř sídlí v budově staré radnice na chotěbořském náměstí T. G.Masaryka ( č.p. 322) již od roku 1960 a v současné době má ve své působnosti též odloučená pracoviště:

  • pobočka v Krucemburku (budova základní školy, Školní 440, PSČ: 582 66), zde vyučujeme hudební, výtvarný obor a taneční obor
  • detašovaná třída ve Ždírci nad Doubravou (budova základní školy, Chrudimská 77, PSČ 582 63), zde probíhá výuka hudebního oboru
  • taneční obor sídlí v budově gymnázia na adrese, Jiráskova  637, Chotěboř a na pobočce v Krucemburku, budova ZŠ na adrese Školní 440.
  • Dechový orchestr mladých má propůjčenou učebnu v chotěbořské ZŠ Buttulova ulice, zde probíhá i část výuky dechových nástrojů žesťových
  • Výtvarnému oboru a literárně - dramatický obor vyučujeme v prostorách bývalé MŠ v ulici Kosmonautů, Chotěboř a v budově Gymnázia Chotěboř

ZUŠ Chotěboř je státní příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od roku 2000.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Kraj Vysočina
AZUŠ